Dancing Lions Slot Machine

Dancing Lions slot machine

bitcoin

πŸ† 100% up to 1 bitcoin + 10 free spins
Casino Games + Sports Betting
Sure value “Grand Online Casino” ℹ️

>> CLAIM THE BONUS


Dancing Lions GameArt Slot Machine Review

Asia, in terms of theme, is a great source of inspiration for slot game providers. Indeed, GameArt has created its Chinese culture-inspired title known as Dancing Lions. It is actually a creation that attracts many players to venture into one of the greatest empires ever known. With this title, always expect to meet a lot of action in a beautiful place while hoping to meet some nice surprises during your journey

Being a classic slot machine, Dancing Lions has all the basic features that a good real money video slot can have. It is an effective, immersive universe with easy gameplay. Players can also take advantage of some bonuses to spice things up a bit. And as usual, the result is positive with GameArt! To find out more, this article gives you a complete review of this title, so discover all the necessary tips to put all the chances on your side.

How is the game going?

Dancing Lions is set in the midst of traditional New Year’s celebrations. Indeed, this period presents a very special occasion in China where you can find cities with impressive scenery. You can enjoy the festive atmosphere in this game by admiring the red color palette and several ornaments added around the reels. These are framed inside an outdated Chinese temple. However, the atmosphere of the game is quite calm. Some basic sound effects are only heard. But overall, Dancing Lions provides a fun and dynamic atmosphere to keep participants happy.

Dancing Lions offers a total of five reels with three symbols each and ten fixed paylines. This means that it is not possible to change the number of activated paylines. However, you are allowed to use the arrow controls at the bottom of the game screen to adjust your bet.

As for the green Spin button, this one helps you make your settings and set the reels in motion simultaneously. The appearance of winning combinations on the paylines triggers a cash prize that you can double through the optional game of chance. To do this, guess the color of a face-down card, repeat the operation as many times as you like to multiply your winnings. Here it is important to play it safe, since a wrong guess could ruin everything.

What about the earnings chart?

Dancing Lions offers 8 basic reel symbols in total. These symbols are grouped into two distinct categories.

The first symbols are low payout symbols, inspired by classic card games. These icons are presented by the cards from number 10 to Ace and they appear very often on the screen. In fact, these symbols give you several opportunities to spot winning combinations with them.

The real fun begins especially with the appearance of the drums, the lantern and the fireworks. These typical Chinese items produce huge payouts and show up on your particular radar any time you want to win a large amount in the game.

The only drawback is that your freedom is limited because of the small number of gain lines. Players will regret having only 3 symbols connected on the entire paytable. Nevertheless, this slot is still worth a try, especially if you feel you are a fan of Asian-themed online casino games.

Special symbols in Dancing Lions

Finally, Dancing Lions also offers 2 special reel symbols that increase the payout a bit.

The Lion symbol is the wild card of the game. It can substitute for all the other symbols mentioned above to form additional winning combinations on the reels more quickly. In addition, Lion suits are also the most valuable in the game.

Scatter symbols are represented by lucky charm icons. They land on reels 1, 3 and 5, and you need three of them to get a ten free spin bonus round. During these bonus rounds, Lucky Charms also become Wilds to guarantee better shows on the reels.

πŸ™‹ Frequently Asked Questions Dancing Lions Machine

πŸ‰ What is the player payout rate on the Slot Dancing Lions?

Lion dansant

The player payout rate is approximately 96.3%.

πŸ’› How do you get free spins in the Dancing Lions slot machine?

When the scatter symbol appears, the player is awarded 10 free spins frequently!

❀️ What jackpot can you expect with the Dancing Lions slot machine?

More than 5000 coins can be won, making this one of the most productive GameArt slot machines


πŸ’–List Jackpots GameArt πŸ’–